Taksat dhe tarifat e Bashkisë Bilisht

Taksat dhe tarifat e Bashkisë Bilisht
a) Taksat dhe tarifat e Bashkisë Bilisht
        I.      TAKSË MBI KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E PALUAJTSHME
(Agjent tatimor – Z.R.P.P – Bilisht)
                              
      II.      TAKSË E REGJISTRIMIT TË PËRVITSHËM TË MJETEVE
(Agjent tatimor – D.R.SH.T.RR – Bilisht)
   III.  TË ARDHURAT NGA SISTEMI I TAKSAVE VENDORE
Ø  Biznesi i vogël nga subjektet tregtare
Nr
LLOJI I AKTIVITETIT
 Nr 1
1
Veshje mode artikuj të ndryshëm
42
3
bar-restorant
30
6
Librari, kancelari, bilardo
3
7
Ushqimore, fruta perime
40
8
Mish, peshk, bulmet
7
9
Prodhim durale, zdrukthtari
13
10
Prodhim, shërbim
30
11
Pasticeri, prodhim buke, etj…
4
12
Floktore, elektrike
9
13
Profesion i lirë avokat, noter
3
14
Autoshkollë, servis, kurs
5
16
Farmaci, klinikë
3
17
Hotele, motele, etj…
2
18
Shoqëri sigurimesh, banka etj…
8
20
Subjekte juridike me TVSH
35
21
Subjekte ambulantë
5
1.  Taksa e biznesit të vogël
Nr
Xhiro/aktivitet
Niveli i taksёs
A
Transport udhëtarësh
1
Automjete deri në 5 vende
17.5
2
Automjete 6-9 vende
35
3
Automjete 10-25 vende
40
4
Autojmete 26-42 vende
45
5
Automjete mbi 42 vende
48
B
Transport mallrash
1
Automjete deri në 2 ton
28
2
Automjete 2-5 ton
40
3
Automjete 5-10 ton
48
4
Autojmete 10-16 ton
50
5
Automjete mbi 16 ton
75
2. Taksa mbi pasuritë e paluajtshme (ndërtesat + tokat bujqësore).
-Taksa mbi ndërtesat.
Nr
Emërtimi
1
Ndërtesa prodhuese (m²)
10800
2
Taksa për m2
20
3
Ndërtesa për veprimtari tregtare dhe shërbimi
15386
4
Taksa për m2
100
I
Vlefta  (1×2)+(3×4)
1,755
5
Ndërtesa banimi (numër)
2800
6
a. Ndërtesa para v.1993(m²)
b. Ndërtesa pas v.1993(m²)
74000
64977
7
a. Tarifa për njësi banimi (m²) para v.1993
b. Tarifa për njësi banimi (m²) pas v.1993
5 lekë/m²
6lekë/m²
-Taksa mbi tokën bujqësore.
Nr
Klasifikimi i kategorisë
Lekë / ha në vit
1
I
1960
2
II
1470
3
III
1400
4
IV
1350
5
V
1250
6
VI
1200
7
VII – X
1100
3.Taksa e fjetjes në hotel
Emërtimi
Numri i dhomave
a. Në qytet
17
e. Çmimi i fjetjes (mes)
1000
f. Tarifa e aplikuar
5%
4.Taksë e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja
Emërtimi
1. Sipërfaqe ndërtimi (m²)
a. Në zonën qendër – 2%
b. Në zonën tjetër – 2%
2. Kosto e ndërtimit (çmim / m²) 30000
3. Taksa e ndikimit në infrastrukturë (%)(30000*2%
 c. Në zonën qendër lekë/m² (30000*2%)
d. Ne zonën tjetër / lekë/m²(30000*2%)
5- Taksë zënie hapësire publike (tregu)
Lloji i aktivitetit
Sipërfaqe (m²)
Taksa/m²
1.Tregti fruta-perime
200
50
2.Tregti mish e peshk
100
50
3.Tregti industriale
400
50
6. Taksë parkimi
Emërtimi
Sasia
Tarifa (lekë/vit)
1.Taksi 4+1 (numër)
6
4500
2.Taksi 8+1 (numër)
12
4500
3.Transport  të rastit (deri 2 orë)
500
50
4.Transport  të rastit (mbi 2 orë)
100
100
5.Mikrobuza
5
13000
6.Autobuza
4
25000
7.Bankat
2
100
7-Taksë tabele
Emërtimi
Sipërfaqe (m²)
Taksë (lekë/m²)
Tabela për qëllim identifikimi
225
120
Tabela për qëllim reklamimi, të thjeshta  dhe elektronike
86
13500
B.TE ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE
2. Tarifa e pastrimit
Nr.
GRUPET E TARIFA – PAGUESVE
Tarifa e pastrimit
I
çdo familje
600
II
INSTITUCIONET SHTETERORE
1
Ujësjellësi, Albtelekom
100.000
2
Filiali i elektrikut
               75.000
3
Filiali i albapost
               25.000
6
Drejtoria e shëndetit publik
               30.000
4
Zyra e Punës, Zyra R.P.P, Dega e Thesarit, Sigurimet shoqërore, D.e shërbimit pyjor, Komisariati i policisë
               10.000
5
Zyra arsimore, Dega e tatimeve, Nënprefektura
               10.000
III
BIZNES
6
Për çdo njësi tregtare:
7
bulmet, mish, peshk
20.000
8
fruta, perime, ushqimore
18.000
9
artikuj industrialë
18.000
10
Për bare, kafene, diskoteka,
15.000
11
Karburante, servise
20.000
12
Restorante
20.000
13
Pika llotarie, bilardo
15.000
14
Për çdo njësi shërbimi e prodhimi,  etj.
18.000
IV
SUBJEKTE ME TVSH
1
subjekte me tvsh
25.000
15
Firma ndërtimi
60000
16
Njësi prodhim, shërbime, artizanale, karburante
40.000
17
Njësi shërbimi 200 punonjës të siguruar
80.000
18
Banka
50000
19
Kompani sigurimesh
35.000
20
Fondacione
35000
21
Autobuza
25000
22
Mikrobuza
25000
23
Furgona
5000
24
Vetura
5000
25
Ambulantë
5000
3. Tarifë shërbimi për subjekte që kryejnë aktivitet në ndërtim
Emërtimi i shërbimit
Tarifa
Tarifë për ndërtime të reja mur perimetral
15
Tarifë miratim leje ndërtimi
500
Tarifë miratim lejë zhvillimi
500
Tarifë formular 1
1000
Tarifë formular 3/1
500
Tarifë piketim objekti
2000
Tarifë për përfundimin e themeleve
500
Tarifë për përfundimin e karabinasë
500
Tarifë sistemim i jashtëm
500
Tarifë zgjidhje konflikti
2500
Tarifë siglim skice
500
Tarifë vërtetimi
100
Tarifë lejë përdorimi
20
4.Tarifat për shërbim veterinar
Emërtimi
Tarifa
(lekë)
Për bagëti të trasha dhe derra
100
Për bagëti të imta
50
5. Tarifa shërbimi për ndriçimin
Emërtimi
Tarifa
lekë / subjekt
Tarifë për familje
300
Subjekte fizike
2000
Subjekte  juridike
4000
5. Tarifa për gjelbërimin në qytet
Emërtimi
Tarifa
lekë / subjekt
Tarifë gjelbërimi
100
Tarifë për  lejët dhe certifikatat e shërbimit të transportit
Nr
Emërtimi
Lloji i transportit
Lejë
Certifikata
Tarifa
Lejë 5-vjecare
Certifikata
1
Person fizik me (4+1) vende
Taksi
6
2
5000
2000
2
Person fizik me (8+1)vende
12
12
10.000
4000
3
Tran. malli për vete
Person fizik (mest.4 t)
Kamion
30
2000
4
Tranansport malli
20
5000
II
Shuma 3+4
5
Transport
Autobuz
4
15000
1500
6
Mikrobuz
5
1.000
VI. TE ARDHURA TE TJERA
1. Të ardhura nga qiratë
b. Të ardhurat nga qira trualli
Emërtimi
Sipërfaqe (m²)
1.Vodafon kompani tel
500
2.AMC kompani tel
200
3.Eagle Mobile sh.a
200
4.Plus kompani tel
200
b. Të ardhurat nga qiratë e objekteve
Emërtimi
Sipërfaqe (m²)
Tarifa
lekë / subjekt
1.Qira sociale
204
3300
2. Të ardhura nga çerdhja
a. Të ardhurat nga çerdhja.
3. Të ardhura nga tarifë bashkie
Bashkia Bilisht

Author Description

Bashkia Bilisht

No comments yet.

Join the Conversation